Dla rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
3. Klasyfikacja śródroczna 9 stycznia 2020 r.
4. Ferie zimowe: 13 – 26 stycznia 2020 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna 09 – 14 kwietnia 2020 r.
6. Egzamin ósmoklasisty:
1. język polski

2. matematyka

3. język obcy nowożytny

Termin dodatkowy:

1. język polski

2. matematyka

3. język obcy nowożytny

 

21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

7. Klasyfikacja roczna 26 czerwca 2020 r.
8. Zakończenie zajęć dydaktycznych 26 czerwca 2020 r.
9. Dodatkowe dni wolne od zajęć – propozycja Dni dodatkowo wolne:

21-23. 04. 2020 r. (3) – egzamin ósmoklasisty, 27-30. 04. 2020 r. (4) – weekend majowy,

12.06. 2020 r. (1) – piątek po Bożym Ciele

 

Harmonogram zebrań z rodzicami i konsultacji dla rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Data Zakres przekazywanych informacji
12. 09. 2019 r Informacje ogólne, organizacja roku szkolnego
24. 10. 2019 r. Informacje o ocenach cząstkowych i zachowaniu uczniów – konsultacje
05. 12. 2019 r. Informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną. Prognozy ocen klasyfikacyjnych w klasyfikacji śródrocznej
12. 03. 2020 r. 1. Informacje o ocenach cząstkowych i aktualnej ocenie zachowania

2. Procedury egzaminu ósmoklasisty

11. 05. 2020 r. 1. Informacje o ocenach cząstkowych i aktualnej ocenie zachowania

2. Informacje o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną i niższą niż poprawna oceną zachowania

W tym roku świetlica czynna w godzinach:

6.45-16.30

Konto Rady Rodziców:

BS Jasienica 98 8117 0003 0031 3416 3000 0010

Wielkość czcionki
Kontrast