Program Nordic Walking

„ Sport otwiera się na autyzm ”

Szkoła Podstawowa r 6 Integracyjna w Bielsku-Białej  www.sp6integracja.pl

Opracowany przez:

                                                                       Nauczycieli wychowania fizycznego

                                                                       w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej

                                                                       w Bielsku-Białej

 

 

 1. TYTUŁ PROGRAMU: „ Sport otwiera się na autyzm ”.
 1. MIEJSCE REALIZACJI: Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna
  im K. Brodzińskiego w Bielsku Białej.
 1. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:

Program autorski powstał w wyniku realizowania w szkole projektu „Sport otwiera się na autyzm” i jest swoistym podsumowaniem działań podejmowanych w ramach naszych starań o to, by dzieci niepełnosprawne angażowały się w różne rodzaje aktywności fizycznej. Wynika to ściśle  z potrzeb naszej placówki, w której obecnie uczy się 34 uczniów ze spektrum autyzmu.

Nordic Walking czyli marsz ze specjalnymi kijami to forma rekreacji ruchowej, która staje się coraz bardziej popularna, zarówno w Polsce,jak i na świecie.Wyposażenie bazy szkoły w kijki i wykorzystanie ich przez młodzież na zajęciach wychowania fizycznego, a także w spotkaniach pozalekcyjnych wpłynie na zainteresowanie młodzieży aktywnością ruchową, zagospodarowanie czasu wolnego uczniom, unikanie zagrożeń oraz promocję szkoły w środowisku lokalnym. Ukierunkowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju aktywności fizycznej ucznia jest inwestycją w jego dorosłe życie i świadectwem działań wychowawczych szkoły.

 1. CELE PROGRAMU:

Celem programu jest stworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, promującej zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu, zagospodarowanie czasu wolnego uczniom oraz promowanie życia bez używek.

 • ruch w życiu człowieka , zdrowy styl życia (podejmowanie aktywności ruchowej

na lekcjach i w czasie wolnym)

 • życie bez nałogów
 • prawidłowe odżywianie się, promocja zdrowia
 • bezpieczeństwo w codziennym życiu
 • zdrowie psychiczne uczniów
 1. TERMIN REALIZACJI: od kwietnia 2019 r.

Program ma charakter długofalowych oddziaływań profilaktycznych możliwych
do realizacji w codziennym kontakcie z uczniami ,wdrożenie  dzieci autystycznych
do aktywności ruchowej i rekreacji. Integracji z środowiskiem szkolnym i lokalnym. Jest dostosowany do potrzeb i problemów uczniów.

 1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
 2. Stworzenie programu Nordic Walking przy Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjnej. Wykorzystanie kijków przez młodzież na zajęciach wychowania fizycznego, spotkania pozalekcyjne. Zapoznanie uczniów z powstaniem ruchu  Nordic Walking
  i walorów zdrowotnych.
 3. Poznanie technik chodzenia z kijkami.
 4. Organizacja wyjść uczniów na tereny rekreacyjne Bielska Białej.
 1. ADRESACI I REALIZATORZY PROGRAMU:

Adresatami są:

 • młodzież szkolna
 • rodzice
 • nauczyciele i pracownicy szkoły

Realizatorami są:

 • nauczyciele i wychowawcy
 • pedagog szkolny
 • zespół ds. profilaktyki
 • instytucje współpracujące ze szkołą
 1. SPOSOBY REALIZACJI:
 • zajęcia na lekcjach wychowania fizycznego
 • szkolne zajęcia pozalekcyjne.
 • rajdy szkolne
 • wycieczki klasowe

 

 

 

 1. BUDŻET:

Wielkość środków potrzebna na realizację programu wynosi: 5000 zł.

 1. AKCJA REKLAMOWA:

– informacja o programie skierowana do wychowawców klas,

– ogłoszenia, ulotki informacyjne,

– przekazanie informacji o działaniach na stronie szkoły,

– przekazanie informacji uczniom przez wychowawców na godzinach wychowawczych,

– poinformowanie rodziców.

 1. Oczekiwane rezultaty:

Udział w programie ,,Sport otwiera się na autyzm” ma zainteresować społeczność szkolną nowoczesnymi formami aktywności ruchowej ,integrować dzieci ze spektrum autyzmu z rówieśnikami, spowodować zmiany zachowań w zakresie zdrowia fizycznego. Młodzi ludzie powinni dostrzec walory zdrowego stylu życia. Proponowane młodzieży działania profilaktyczne oraz prozdrowotne są doskonałą formą zagospodarowania czasu wolnego, co w konsekwencji powinno wpłynąć na integrację środowiska szkolnego.

Zakłada się, że po realizacji programu uczniowie będą chętniej podejmować aktywność w formie indywidualnej i grupowej., Poznają zasady zdrowego stylu życia, włączą się w walkę z nałogami i innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi w najbliższym środowisku. Zrozumieją też w jaki sposób sprawność fizyczna i aktywność ruchowa wpływa na ich zdrowie i życie.

 1. PRZEWIDYWANE EFEKTY TO:
 • Uświadomienie uczniów o potrzebie dbania o własne zdrowie.
 • .Integracja uczniów
 • Zawiązanie relacji międzyludzkich, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów.
 • Wzbogacenie form współpracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną.
 • Poprawa bazy, wyposażenia szkoły.
 • Wzbogacenie zajęć wychowania fizycznego.
 • Pozytywna ocena programu przez uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Promocja szkoły.
 1. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROJEKTU

Program podlega ocenie skuteczności, czyli ewaluacji. Chodzi o sprawdzanie realizacji założonych celów i działań profilaktycznych.

Ewaluacja programu będzie polegała na systematycznym monitorowaniu zaplanowanych zadań. Informacje niezbędne do ewaluacji pozyskiwane będą przez:

 • rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły
 • obserwację uczniów w różnych sytuacjach
 • wymianę uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań szkolnego zespołu wychowawczego, zespołu profilaktycznego
 • ankiety
 • zaangażowanie uczniów w działania promujące zdrowy styl życia i działania profilaktyczne.

Ewaluacja posłuży do opracowania pisemnego raportu z realizacji działań prozdrowotnych i profilaktycznych po dwóch latach funkcjonowania programu(czerwiec 2021). Raport zostanie przedstawiony nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Nauczyciele wychowania fizycznego